Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - URBAN KOVO s.r.o.

Projekt OPPIK

Díky spolufinancování EU realizujeme v rámci OPPIK projekt „PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - URBAN KOVO s.r.o. - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0006985.“, který je zaměřen na udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví na stroje vyráběné firmou URBAN KOVO s.r.o..

Projekt inovace štěpkovačů

Projekt OPPIK

Díky spolufinancování EU realizujeme v rámci OPPIK projekt „Inovace štěpkovačů - CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007402". Cílem projektu je za pomoci provedení zkoušek dle technických norem ČSN, EN inovovat štěpkovače, vyráběné společností URBAN KOVO s.r.o..

Projekt "Marketing Urban Kovo" je spolufinancován Evropskou unií

 

Projekt

Stručný popis projektu:

Firma URBAN KOVO s.r.o. vznikla roku 2011. Mezi hlavní činnosti společnosti patří výroba a prodej štěpkovacích strojů. Teritoriálně chce firma více expandovat mimo ČR. Aktuálně je přibližně 46% výrobků prodáno na domácím trhu. Firma má v plánu tento poměr měnit ve prospěch exportu do zahraničí. Dynamiku této expanze reprezentuje cca 35% nárůst objemu vývozu, a to za poslední tři roky. Účast na vybraných zahraničních veletrzích tyto plány pomohou přeměnit v realitu.

Cíle projektu:

Úspěšná expanze firmy na zahraniční trhy. Aktuálně je přibližně 46 % výrobků prodáno na domácím trhu. Firma má tak v plánu tento poměr ještě výrazněji měnit ve prospěch exportu do zahraničí, ale současně zachovat či navýšit absolutní výši tržeb na domácím trhu. Firma chce především rozšířit působnost na německém, maďarském a britském trhu. Dále pak expandovat na trh italský. Celkový export by se měl zvýšit až na 65% obratu.

Výsledky projektu:

Celkové tržby by měly rok od realizace projektu vzrůst a do roku 2019 se celkově zvýšit o cca 20 % (konzervativní odhad). Menšinový podíl tržeb je nyní alokován na území České republiky, zde firma počítá spíše s mírným růstem. Zaměření na export se na evropských trzích projeví ve zvýšení o cca 20 % a ve vývozu do třetích zemí se počítá s přibližně 50% nárůstem tržeb.

 

Projekt "Modernizace infrastruktury pro podnikání společnosti URBAN KOVO s.r.o., CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014916" je spolufinancován Evropskou unií

 

Projekt

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci zastaralé a technicky nevyhovující infrastruktury pro podnikání (brownfieldů). Projekt zahrnuje rekonstrukci dvou nevyužívaných nemovitostí (budovy A + B) a přístavbu nové budovy (budova C). Všechny budovy jsou funkčně provázány a navazují jedna na druhou.

Cíle projektu:

Cílem projektu je modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. Tento cíl umožní zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Realizací dojde k rekonstrukci dvou technicky nevyhovujících objektů typu brownfield a k přístavbě nového objektu k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Další cíle, kterých bude projektem dosaženo:
- Rozšíření a zrekonstruovaní vybudované kapacity pro podnikání bez záboru zemědělského půdního fondu
- Přispění k rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti malých firem
- Zvýšení objemu výroby
- Zvýšení kapacity pro rozšíření portfolia výrobků
- Zvýšení kapacity pro rozšíření zákaznického segment
- Zvýšení zaměstnanosti v regionu
- Snížení negativních vlivů na životní prostředí

Výsledky projektu:

Hlavní přínosy projektu se dají shrnout do několika bodů:

Rekonstrukce nevyužívané nemovitosti (brownfieldů) pro účely podnikání
- V rámci projektu dojde k rekonstrukci velmi starých nemovitostí (více než 40 let bez stavebních úprav vyžadující oznámení stavebnímu úřadu) a jejich využití pro potřeby podnikání žadatele v rámci podporovaných ekonomických činností.

Rozšíření výroby
Žadatel bude moci využít dosud nevyužívané prostory, a tak rozšířit objem výroby a zároveň zvýšit zaměstnanost, rozšířit segment cílových zákazníků či rozšířit zaměstnanost v regionu.

Rozvoj malých podniků
- Rozšířením prostor pro podnikatelské aktivity žadatele je předpoklad v rozvoji tohoto malého podniku.
Dle finančních ukazatelů se úroveň odbytu produkce neustále zvyšuje. V porovnání dle hodnotícího kritéria C8 se jedná o nárůst tržeb o více než 10 % a tento trend je očekáván i nadále, a to i díky realizaci projektu.

Zvýšení zaměstnanosti v regionu a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců
- Přeměnou dosud nevyužívaných prostor pro účely podnikání je očekávána potřeba nových zaměstnanců. Konkrétně je očekáváno vytvoření tří pracovních míst na pozice. V rámci tvorby nových pracovních míst bude dbáno na dodržování zásad rovných příležitostí a nediskriminace a rovnosti mužů a žen.
- Vyjma stavebních úprav týkající se přímo výroby budou pořízeno i hygienické zázemí pro zaměstnance - umývárna, sprchy, WC - a tím bude zajištěno zlepšení podmínek pro zaměstnance.

Pozitivní vliv na životní prostředí
Stavebními úpravami dojde k výraznému zlepšení energetické náročnosti řešených budov. Tím má realizace projektu pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj